Замразяване

Замразяването е метод за съхранение на тъкани и клетки за продължителен период от време, в течен азот при температура от минус 196°С.

Замразяване на сперматозоиди


Замразяването на сперматозоиди се извършва с помощта на специална среда чрез т.н. „бърз метод“. В замразен вид, сперматозоидите могат се съхраняват десетки години без риск от увреждане. При необходимост, сперматозоидите се размразяват по определен начин, след което се активират със специфични среди и се използват посредством различните видове асистирани репродуктивни технологии. Замразяването на семенна течност се прилага с цел съхранение на материал за донорската програма, улесняване на брачната двойка при лечение на безплодието, а също така при мъже с предстояща лъче- или химиотерапия по повод злокачествени заболявания.

Замразяване на ембриони

За разлика от сперматозоидите, ембрионите са много раними при процедурите по замразяване и размразяване – обикновено около 10-20% от тях не оцеляват при замразяване и последващо размразяване. Това е причината да бъдат замразявани само ембриони с добро качество (степен I и II) и криопрезервация да се прилага само, ако след ембриотрансфера са останали достатъчен брой ембриони с добро качество. По този начин, при неуспех на процедурата по оплождане ин витро, съществува възможност за извършване на ембриотрансфер на замразени/размразени ембриони в последващ нестимулиран цикъл.

Този метод се прилага и при тежки форми на яйчников хиперстимулационен синдром, когато една евентуална бременност би задълбочила критичното състояние на жената. В такива случаи не се извършва ембриотрансфер, а всички ембриони се замразяват.

Съществуват два основни метода за замразяване на ембриони – бавно замразяване и бързо замразяване (витрификация).

Криопрезервацията по т.нар. "бавен метод" се извършва посредством компютърно контролиран замразител със средна скорост 1°С/3 мин. Използват се специфични среди с криопротектанти, предизвикващи извличане на течностите и предпазващи ембрионите от неблагоприятните въздействия на ниските температури.

В последните години все по-голямо приложение в асистираната репродукция придобива бързото замразяване. Витрификацията е свръхбърза техника за замразяване, която довежда до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки, като по този начин се избягва формирането на ледени кристали по време на замразяване и размразяване. Основните предимства на витрификацията са елиминиране на механичните повреди, предизвикани от вътре- и външноклетъчното образуване на ледени кристали и намаляване на уврежданията, вследствие продължителното и бавно излагане на постоянно намаляващи температури. Витрификацията съчетава висока скорост на замразяване и високи концентрации на криопротектанти. Поради спецификата си, този метод изисква наличие на добри технологични умения и опит.

В Специализираната болница за активно лечение по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София“ се прилага витрификация на ембриони на различен стадий от тяхното развитие. При размразяване на ембриони, замразени чрез витрификация, се постига над 95% преживяемост на ембрионите и успеваемостта от ембриотрансфера е подобна на тази при използване на свежи ембриони.

Витрификация на яйцеклетки

Това е метод за замразяване по време на процеса на криопрезервация на яйцеклетките. Той предлага начин за запазване или удължаване на фертилността и се използва от жените по редица причини. Например, ако жената е диагностицирана със злокачествено заболяване, тя може да реши да използва витрификация на яйцеклетки, тъй като нейните яйцеклетки биха могли да пострадат при лечението на основното заболяване. Така, тя има шанс да запази своята фертилност, преди да започне лечението си. Друг пример са жените с фамилна история на ранна менопауза, които също биха могли да имат полза от запазване на своите яйцеклетки. Желанието за отлагане на майчинството поради социални причини също може да наложи използването на метода. Витрификацията на яйцеклетки е още в ранен етап на научно развитие, но концепцията е, че яйцеклетките могат да се замразят по начин, който не образува ледени кристали в тях. Яйцеклетките съдържат значително количество вода, поради което досегашните методи за замразяване (по-бавни) имат по-голям риск от формиране на ледени кристали, които могат да разрушат клетката. При витрификацията на яйцеклетките, температурата се понижава изключително бързо, с около 23 000 градуса в минута, което означава, че яйцеклетката се променя от течно в стъклообразно състояние. Вече се отчитат добри резултати от този метод. Научната общност приема, че криопрезервацията чрез витрификация на яйцеклетките дава големи надежди в сферата на донорството на яйцеклетки и запазването на женската фертилност.