fbpx

Embryo transfer

Ембриотрансфер

Аз се казвам доктор Явор Владимиров и съм медицински директор на “Инвитро клиника София”.

Темата, която бих желал да обсъдим, е така наречения ембриотрансфер. Какво представлява този термин в репродуктивната медицина? Букално ембрио значи малка група от клетки, в които се създава нов организъм и трансфер значи връщане.
Самия метод на изпълнение се извършва по следния начин. В една малка тръбичка с размер диаметър около 1 милиметър ембриончетата 1,2 или 3, които се намират в една капчица, се засмуква и гинеколога, който извършва самата процедура трансфер с водач малка друга тръбичка или две, зависи от ситуацията или от маточната шийка при жената, вкарва тази тръбичка в маточното тяло и инжектира тези ембриончета. Това може да бъде извършено под ултразвуков контрол, за да се установи точно къде ще бъде върнат ембриона или ембрионите или без ултразвуков контрол. Всичко зависи от опита на гинеколога при извършване на ембриотрансфер. Понякога се срещат така наречения труден ембриотрансфер, поради това, че маточната шийка и матката имат особено разположение в малкия таз, тогава се използват и специални катетри с водачи, които имат за цел да преодолеят тези неудобни условия за гинеколога и безпрепятствено да инжектират ембриона в матката.

Времето, за което се прави ембриотрансфер е много кратко. Това е минута, но ако обаче се удължи това време, това не е благоприятно за самите ембриони поради това, че те по-дълго време остават в среда, която не е с температура от 37 градуса. И отлагането на ембриотрансфера, или по-скоро забавянето, имат негативен ефект върху крайния резултат на успеваемостта.

Важна част е ембриотрансфера, защо? Защото от проучвания, които са правени в различни екипи е установено, че човешкият фактор или специалиста, неговия опит, новото изкуство, повишават или намаляват успеваемостта на метода.

В методологията на асистираната репродукция има две групи ембриотрансфери. Те са зависимост от това дали ембрионите са замразени или не са. Ако са замразени се казва размразен ембриотрансфер. Ако не са, а именно в цикъл когато се прави стимулация, се казва фреш ембриотрансфер. Технически за гинеколога няма никаква разлика дали ще направи фреш или размразен ембриотрансфер. 

Ембрионите, които се създават в лабораторията могат да бъдат трансферирани на различна фаза. В исторически план още в самото начало са правени експерименти на така наречената фаза пронуклеус,когато още в началото на следващия ден може да се установи дали има оплождане на клетката. Но съвременния подход е бластоцист. Какво представлява това нещо? След оплождане на яйцеклетката се създава ембриона, който в продължение на средно 5 дни става около 150 клетки. Това с последната фаза на развитие на ембриона в лабораторни условие преди той да излезе от обвивката си. И най-правилния подход в момента е поне да бъде направена тази минимална проверка на ембриона дали ще формира бласцис и тогава да бъде върнат в матката. 

Има и други подходи, които са  малко по-стари във времето, така наречения трети ден на делене или гранно делене и все още някъде се практикуват , но бластоцистко активирането има за цел и да намали броя на върнатите ембриони. Практиката обикновено е един или два бластоциста, защо? Защото трябва да се мисли не само длаи ще се постигне бременност, а трябва да се мисли и как тази бременност ще бъде износена. При връщане на повече ембриони , 3 или повече, рискът от многоплодна бременност е много голяма. Това води след себе си , при наличие  на имплантация, забременяване на повече от един ембрион до трудно износване на бременността и риск за майката както и за бебетата. Поради тази причина в много държави те дори със закон е определено при определена група пациенти, а именно тези до 35 години, да се връща само един ембрион. Между 35 и 40, един или два по преценка на лекаря, над 40 може да си позволи специалиста да върне 2 ембриона.

Медицината има за цел да помогне да хората, но тя трябва да прогнозира всяка стъпка, тя трябва да предотврати многоплодната бременност, която води след себе си до съответните рискове и много често това води със себе си до разочарование на хората, защото за нас е важно да се роди едно щастливо бебе. Но за да бъде щастливо, то трябва да бъде здраво и поради тази причина аз в моята практика осовно препоръчвам на моите пациенти да се връща само един ембрион.

Когато говорим за ембриотрансфер много е важно да се знае кога маточната лигавица е готова да приеме ембрионите. Търсенето на така наречения имплантационен прозорец е много важна част от диагностиката и повишаване на крайния успех. В последните няколко години бяха разработени методи като така наречение ЕРА тест илиЕndоmеtrіаl Rесерtіvіtу Аrrау, чрез който се изследват функциите на 238 гена, които отговарят за правилното формиране на лигавицата или този имплантационен прозорец. Той обикновено е около 2 дни. Има и жени в 12 часа имплантационен прозорец. Около ¼ от жените е установено, че има изместване и в нашата практика е много важно преди да върнем ембрионите или да направим ембриотрасфер, да сме наясно кога маточната лигавица е готова да приеме ембрионите. По този начин чувствително повишаваме успеваемостта при инвитро лечение.

Embryo transfer – what is it?

What is the term “embryo transfer” in reproductive medicine? Literally, “embryo” means a small group of cells in which a new organism is created, and “transfer” means return.

How is the method performed?

In a small tube with a diameter of about 1 millimeter embryos 1,2 or 3, which are in one drop, is sucked and the gynecologist, who performs the procedure itself transfer with a guide another small tube or two, depending on the situation or the cervix in women , inserts this tube into the uterine body and injects these embryos. This can be done tith ultrasound control to determine exactly where the embryo or embryos will be returned or without it.

Types of embryo transfer.

There are two groups of embryo transfers in the assisted reproduction methodology. They depend on whether the embryos are frozen or not. If they are frozen, it is called thawed embryo transfer. If they are not, namely in a cycle when stimulation is done, it is called fresh embryo transfer. Technically, there is no difference for the gynecologist whether he will make a fresh or thawed embryo transfer.

Implantation window

When we talk about embryo transfer, it is very important to know when the lining of the uterus is ready to accept embryos. The search for the so-called implantation window is a very important part of the diagnosis and increase the ultimate success. In the last few years, methods have been developed such as the so-called EPA test or Еndоmеtrіаl Rесерtіvіtу Аrrау, which examines the functions of 238 genes responsible for the proper formation of the mucosa or this implantation window. It is usually about 2 days. There are also women in the 12 hour implant window. About ¼ of women have been found to have a displacement and in our practice it is very important before we return the embryos or make an embryo transfer, to know when the uterine lining is ready to accept the embryos. In this way we significantly increase the success of in vitro treatment.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Вижте още интересни статии и новини: