Екатерина Григорова

Екатерина Григорова ембриолог инвитро

Младши ембриолог в СБАЛАГРМ „София”.

Екатерина Григорова е родена през 1987 година в Гоце Делчев. През 2010 г. придобива бакалавърска степен по биология в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", а през 2012 г. защитава дипломна работа на тема "Промени в организацията на интермедиерните филаменти (цитокератини и виментин) в различните стадии на мейотичното зреене на миши овоцити" и придобива образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалност „Биология на развитието”.